Вашето доверие е нашият успех

Подобряване на ресурсната ефективност на “Проинвест строй” ЕООД

ESInovation

Фирма "Проинвест строй" ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019 “Подобряване на ресурсната ефективност на "Проинвест строй" ЕООД”, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е подобряване на ресурсната ефективност и увеличаване на производствения капацитет на Проинвест строй ЕООД, което да доведе до повишаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции. С проекта, компанията цели да създаде технологични и производствени условия за намаляване на разходите за суровини, разширяване на производствения капацитет, подобряване на производителността и качеството на продуктите, както и намаляване на обема на производствения отпадък. Дейностите са свързани със закупуване на съвременно високоефективно оборудване, което ще позволи значително намаляване разходите за суровини и ще позволи да се увеличи значително ефективността на предприятието като цяло.

Очакваните резултати от проекта са:

  • намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция средно с 35,8%;
  • намаляване на количеството отпадъци за рециклиране за всеки продукт средно с 36%%;
  • подобряване на ефективността на влаганите в производството ресурси до 76%;
  • повишаване ефективността на разходите до 16%;
  • Увеличаване обема на производството с 16%.

Общият бюджет на проекта възлиза на 1 411 950.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 988 365.00 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

Проект  BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019Подобряване на ресурсната ефективност на "Проинвест строй" ЕООД,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Проинвест строй" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

15.05.2019 г. ------------------------------------------------------

ESInovation

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019 “Подобряване на ресурсната ефективност на "Проинвест строй" ЕООД” публикувам документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Файбър лазер по обособена позиция:

Обособена позиция 1: Доставка на оборудване Файбър лазер – 1 бр;

Документи:

1. Публична покана - pdf

2. Техническа спецификация - pdf

3. Изисквания към офертите - pdf

4. Оферта-образец - pdf

5. Методика за оценка на офертите - pdf

6. Проект за договор - pdf

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Гаранция за добро изпълнение - pdf

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Декларация на кандидата - pdf