Вашето доверие е нашият успех

Подобряване на ресурсната ефективност на “Проинвест строй” ЕООД

17.01.2020 г. -------------------------------------------------------------------------------

ESInovation

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН-КРЪГЛА МАСА НА ПРОИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019 “ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА "ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД”  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020

Фирма „Проинвест строй” ЕООД  изпълнява проект BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019 “Подобряване на ресурсната ефективност на "Проинвест строй" ЕООД”,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта възлиза на 1 411 950.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 988 365.00 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства се осигурява от бенефициента. Крайният срок на изпълнение на проекта е 30.09.2020 г.

За осигуряване на  мултиплициращ ефект от въвеждането в рамките на проекта пилотно решение за подобряване на ресурсната ефективност, " Проинвест строй " ЕООД организира провеждането на работна среща - кръгла маса за представяне на резултатите от внедряването на пилотното решение за подобряване на ресурсната ефективност на фирмата.

Срещата се провежда и с оглед спазване задълженията на бенефициента, съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013, относно мерките за информация и комуникация, тъй като стойността на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро. Целта е популяризиране и публичност на изпълнявания проект, информиране на широката общественост за целта, дейностите, предвидените резултати и получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

Поканени да присъстват са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност” – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на на икономиката, Областен информационен център – Пловдив (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

Кръглата маса ще се състои на 24.01.2020 г., в град, Пловдив, Камара на строителите в България, областно представителство, Пловдив от  11:00  ч.

Надяваме се на Вашето присъствие.

Проект  BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019Подобряване на ресурсната ефективност на "Проинвест строй" ЕООД,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Проинвест строй" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

16.01.2020 г. -------------------------------------------------------------------------------

ESInovation

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019 “ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА "ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020

Фирма „Проинвест строй” ЕООД  изпълнява проект BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019 “Подобряване на ресурсната ефективност на "Проинвест строй" ЕООД”,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта възлиза на 1 411 950.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 988 365.00 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства се осигурява от бенефициента.

Целта на проекта е подобряване на ресурсната ефективност и увеличаване на производствения капацитет на Проинвест строй ЕООД, което да доведе до повишаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции.

Новото оборудване доведе до повишаване ефективността на производствения процес чрез :

 • намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция средно с 35,8%
 • повишаване на ефективността на производствения процес за дружеството с 35,8%.
 • намаляване на количеството отпадъци за рециклиране за всеки продукт средно с 36%%;
 • подобряване на ефективността на влаганите в производството ресурси до 76%;
 • повишаване ефективността на разходите до 16%
 • увеличаване обема на производството с 16%;
 • намаляване на брака на 2% от вложената в производството суровина .

Технологичното решение представлява процесова иновация в България – въвеждане на установка за лазерно рязане (файбър лазер). То променя начина на производство, така че в резултат на оптимизирания производствен процес се постига като резултат ресурсна ефективност и разширяване на производството.

Внедреното технологично решение има широко приложение във всички сфери, в които се използват сложни и уникални метални детайли. Подобни технологични решения могат да бъдат внедрени от други фирми, опериращи в сектор металообработка. Като мултиплициращ ефект, изработените от новите машини детайли могат да се използват от други фирми - при сглобяване и влагането на детайлите в собствените им продукти и т.н. Сред ползите от внедряването на установката за лазерно рязане в комбинация с други съществуващи машини са : подобрена ефективност и производителност, по-голяма гъвкавост и по-кратки обработващи цикли, усъвършенствано качество на готовите изделия, по-голяма сигурност на процеса и елиминиране на рисковете за здравето и безопасността на оператора. Технологичното решение е достъпно за предприятия с различна големина и разнообразен асортимент.

Инвестициите внедряват технологично решение за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини и намаляване на образуваните отпадъци в съществуващото производство.

Закупено е ново високоефективно оборудване, което променя начина на производство, така че в резултат на оптимизирания производствен процес се постига като резултат ресурсна ефективност.

Проект  BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019Подобряване на ресурсната ефективност на "Проинвест строй" ЕООД,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Проинвест строй" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

13.01.2020 г. -------------------------------------------------------------------------------

ESInovation

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ПРОИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019 “ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА "ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД”  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020

Фирма „Проинвест строй” ЕООД  изпълнява проект BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019 “Подобряване на ресурсната ефективност на "Проинвест строй" ЕООД”,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта възлиза на 1 411 950.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 988 365.00 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства се осигурява от бенефициента. Крайният срок на изпълнение на проекта е 30.09.2020 г. ..

Изпълнението на дейностите по проекта ще бъде представено чрез провеждането на информационен ден, който ще се състои на 16 януари 2020 г. от 11:00 ч в гр. Пловдив, ул Пазарджишко шосе, 4-ти км.

Информационните дни се провеждат с оглед спазване задълженията на бенефициента „Проинвест строй” ЕООД  , съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013, относно мерките за информация и комуникация, тъй като стойността на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро. Целта е популяризиране и публичност на изпълнявания проект, информиране на широката общественост за целта, дейностите, предвидените резултати и получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

Като част от мерките за информиране и публичност, изпълнявани през целия срок на договора за безвъзмездна финансова помощ, ще бъде проведена и кръгла маса за оповестяване на ефектите от проекта и мултилициране на резултатите, която кръгла маса също е част от изпълнението на мерките за информация и комуникация, при  стойност на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро

Поканени да присъстват са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност” – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на на икономиката, Областен информационен център – Пловдив (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

Надяваме се на Вашето присъствие.

Проект  BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019Подобряване на ресурсната ефективност на "Проинвест строй" ЕООД,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Проинвест строй" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


ESInovation

Фирма "Проинвест строй" ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019 “Подобряване на ресурсната ефективност на "Проинвест строй" ЕООД”, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е подобряване на ресурсната ефективност и увеличаване на производствения капацитет на Проинвест строй ЕООД, което да доведе до повишаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции. С проекта, компанията цели да създаде технологични и производствени условия за намаляване на разходите за суровини, разширяване на производствения капацитет, подобряване на производителността и качеството на продуктите, както и намаляване на обема на производствения отпадък. Дейностите са свързани със закупуване на съвременно високоефективно оборудване, което ще позволи значително намаляване разходите за суровини и ще позволи да се увеличи значително ефективността на предприятието като цяло.

Очакваните резултати от проекта са:

 • намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция средно с 35,8%;
 • намаляване на количеството отпадъци за рециклиране за всеки продукт средно с 36%%;
 • подобряване на ефективността на влаганите в производството ресурси до 76%;
 • повишаване ефективността на разходите до 16%;
 • Увеличаване обема на производството с 16%.

Общият бюджет на проекта възлиза на 1 411 950.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 988 365.00 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

Проект  BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019Подобряване на ресурсната ефективност на "Проинвест строй" ЕООД,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Проинвест строй" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

15.05.2019 г. -------------------------------------------------------------------------------

ESInovation

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019 “Подобряване на ресурсната ефективност на "Проинвест строй" ЕООД” публикувам документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Файбър лазер по обособена позиция:

Обособена позиция 1: Доставка на оборудване Файбър лазер – 1 бр;

Документи:

1. Публична покана - pdf

2. Техническа спецификация - pdf

3. Изисквания към офертите - pdf

4. Оферта-образец - pdf

5. Методика за оценка на офертите - pdf

6. Проект за договор - pdf

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Гаранция за добро изпълнение - pdf

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Декларация на кандидата - pdf

 

01.02.2019 г. -------------------------------------------------------------------------------

ESInovation

Фирма "Проинвест строй" ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.
Проект BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019 “Подобряване на ресурсната ефективност на "Проинвест строй" ЕООД”, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е подобряване на ресурсната ефективност и увеличаване на производствения капацитет на Проинвест строй ЕООД, което да доведе до повишаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции. С проекта, компанията цели да създаде технологични и производствени условия за намаляване на разходите за суровини, разширяване на производствения капацитет, подобряване на производителността и качеството на продуктите, както и намаляване на обема на производствения отпадък. Дейностите са свързани със закупуване на съвременно високоефективно оборудване, което ще позволи значително намаляване разходите за суровини и ще позволи да се увеличи значително ефективността на предприятието като цяло.
Очакваните резултати от проекта са:
- намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция средно с 35,8%
- намаляване на количеството отпадъци за рециклиране за всеки продукт средно с 36%%;
- подобряване на ефективността на влаганите в производството ресурси до 76%;
- повишаване ефективността на разходите до 16%
- Увеличаване обема на производството с 16%
Общият бюджет на проекта възлиза на 1 411 950.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 988 365.00 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.