Вашето доверие е нашият успех

Въвеждане на ERP система в „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД

06.12.2017 г. ------------------------------------------------------

ESInovation

Във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-2.002-0591-C01-SU-01 по проект “Въвеждане на ERP система в „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД“ публикувам документация на процедура с предмет:

Въвеждане на ERP система в „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД:

Обособена позиция 1: ERP система – 1 бр;

Документи:

1. Публична покана - pdf

2. Техническа спецификация - pdf

3. Изисквания към офертите - pdf

4. Оферта-образец - pdf

5. Методика за оценка на офертите - pdf

6. Проект за договор - pdf

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Декларация за регистрация - pdf

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Декларация на кандидата - pdf

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Изпълнени доставки - pdf

9. Договор с Министерството - pdf

07.03.2017 г. ------------------------------------------------------

ESInovation

Оперативна програма "Развитие на управленския капацитет и растеж в МСП" BG16RFOP002-2.002.

На 07.03.2017 година в Министерство на икономиката беше връчен договор № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП". Общ размер на допустими разходи по проекта: 118 470.00 лв. без ДДС, от които 82 929.00 лв. без ДДС са Европейско финансиране.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на производствения капацитет и и експортния потенциал на „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД.

Най-голямото предизвикателство пред развитието на компанията е да запази и разшири пазарните си позиции в условията на глобализирана конкуренция и динамично променящ се пазар.

За постигането на целите ще се осъществят следните дейности за подобряване на производствените процеси чрез инвестиции във високо-технологична ERP система, която ще спомогне за подобряване на управлението на производствените процеси в „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД.

Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване конкурентоспособността на „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД и гарантиране на устойчивото ѝ присъствие на вътрешния и международния пазар.

“Проект: Оперативна програма "Развитие на управленския капацитет и растеж в МСП" BG16RFOP002-2.002 по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”