Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал на „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД

ESInovation

На 01.12.2017 год. бе проведена официална церемония по успешното приключване nа проекта “Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал на „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020. Общ размер на допустими разходи по проекта: 870 700.00 лв. без ДДС, от които 513 384.61 лв. без ДДС са Европейско финансиране и 90 597.29 лв. е национално съфинансиране.

На събитието присъстваха доставчика, „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД и служителите на компанията.

Изпълнителят е избран на конкурентен принцип, доказвайки професионализъм и надеждност по изпълнение на доставките и въвеждане в експлоатация на оборудването.

„ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД провежда диалогични, коректни търговски взаимоотношения, насочени към постигане на целите на проекта, добра предпоставка за бъдещо ползотворно сътрудничество.

С успешното изпълнение на дейностите по проекта „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД постига поставените цели в средносрочен план, а именно:

  • Да повиши производствения си капацитет;
  • Да подобри ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси;
  • Да наложи продукти, съответстващи на съвременните тенденции и изисквания на пазара
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

02.09.2016 г. ------------------------------------------------------

ESInovation

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-2.001-0057-C01 по проект “Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал на „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД“ публикувам документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Тръбогиб по обособена позиция:

Обособена позиция 1: Машина за огъване на квадратни и кръгли тръби – 1 бр;

Документи:

1. Публична покана - pdf

2. Техническа спецификация - pdf

3. Изисквания към офертите - pdf

4. Оферта-образец - pdf

5. Методика за оценка на офертите - pdf

6. Проект за договор - pdf

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Декларация за регистрация - pdf

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Декларация на кандидата - pdf

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Изпълнени доставки - pdf

20.06.2016 г. ------------------------------------------------------

ESInovation

Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 BG16RFOP002-2.001-0057-C01 проект “Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал на „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД

На 20.06.2016 година в Министерство на икономиката беше връчен договор за БФП по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 BG16RFOP002- 2.001-0057-C01 за проект “Подобряване на производствения капацитет в МСП – „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД. Общ размер на допустими разходи по проекта: 870 700.00 лв. без ДДС, от които 513 384.61 лв. без ДДС са Европейско финансиране и 90 597.29 лв. е национално съфинансиране.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на производствения капацитет и и експортния потенциал на „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД.

Най-голямото предизвикателство пред развитието на компанията е да запази и разшири пазарните си позиции в условията на глобализирана конкуренция и динамично променящ се пазар.

За постигането на целите ще се осъществят следните дейности за подобряване на производствените процеси чрез инвестиции във високо-технологични машини и оборудване:

Цифрово-програмна машина за огъване на кръгли и квадратни тръби, работеща в 3D форми

Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване конкурентоспособността на „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД и гарантиране на устойчивото ѝ присъствие на вътрешния и международния пазар.

“Проект “Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал на „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

Пазарджишко шосе, 4-ти км, Пловдив, 4027
Пон - Пет: 8:00-18:00
Copyright © 2024. All rights reserved.